десныи

десныи
ДЕСНЫИ (285) пр.
1. Правый, с правой стороны находящийся:

донесъше тѣло ѥго положиша ѥ въ манастыри… || …на деснѣи странѣ цр҃кве ЖФП XII, 41бв; поставиша ˫а надъ землею на деснѣи странѣ. СкБГ XII, 19в; ѥлико хотѩщеи ц(с)ре||ви покоритис˫а. и патриархѹ. и клиросѹ събл҃говолити. на странѣ деснѣи станѣте. (ἐν μέρει... τῷ δεξιῷ) ЖФСт XII, 9191 об.; и крь(с) въ скипетра мѣсто. въ деснѹю рѹ||кѹ нос˫аща. Мин XII (июль), 114115; вълагають пьрстъ десны˫а рѹкы въ ноздрь (τῆς δεξιᾶς) КЕ XII, 276а; по семь игѹме(н) станеть ѹ пьрваго стълпа десны˫а стороны олтарѩ. УСт XII/XIII, 264 об.; и плюють въ лѣвѹю рѹкѹ. десною же рѹкою слины размѩтш(е). помазають кр҃щаемаго. КР 1284, 271б; и ѿверзесѩ ѥмѹ десноѥ ѡко ѹбо иѡнъ молѩше ѥго ѡ лѣвѣмь. (δεξιός) ПНЧ 1296, 81; и изьмь ножь ѹдари сѩ въ ѡко десноѥ. ПрЛ XIII, 41г; да и десны˫а ти страны причастьникъ бѹдѹ. съ всѣми ѹгодившими ти. СбЯр XIII, 174; испѹсти стрѣлѹ и ѹстрѣли ѥ(г) въ десныи съсець, и абьѥ ѹмре. (δεξιοῦ) ГА XIIIXIV, 59г; исполчивше дружину поидоша. и идѩше на деснѣи сторонѣ Ст҃полкъ. на шюеи Володимеръ. ЛЛ 1377, 73 (1093); лѣвы˫а ногы ихъ жгоша и десны˫а очеса ихъ избодоша Пр 1383, 114в; рука мо˫а десна˫а суха ѥсть. и како могу прекр(с)титисѩ. ЧтБГ к. XI сп. XIV, 51а; видѣ о дѣсную страну стѣнь аки чл҃вка телесе. (δεξιοῦ) СбЧуд XIV, 60а; не токмо заѹшаѥму терпѣти. и дати десную ланиту. МПр XIV, 65; не лишимсѩ радости жениха х(с)а. и деснаго пре(д)сто˫ани˫а. в нем же вьси ст҃ии веселѩтьсѩ прісно. (δεξιᾶς) ФСт XIV, 27г; десное рамо. ГБ XIV, 60в; по малѣ же дн҃и видѣ великыи ѡлтарь ѿкровенъ. и преклонишасѩ на деснѹю странѹ. (δεξιόν) СбТр к. XIV, 172; и окрои раздѣливъ на ·в҃·ѥ десную и лѣвую страну манатьи. КВ к. XIV, 321б; а на десную страну су(т) горы велики(ѩ). і езеро полно змиі СбПаис XIV/XV, 153 об.; и тъ кр(с)тъ і донынѩ стоіть въ стѣи софьи въ олтарѣ на деснѣи странѣ ПрП XIVXV (2), 185б; на десную страну живуть армени. Пал 1406, 61а; и ту ѡканьни прискочиша и. Петръ же ѿтѩ ему руку десную ЛИ ок. 1425, 208 (1175);

десна˫а жен. в роли с. Правая рука:

да не вѣсть шюица тво˫а что творить десна˫а тво˫а. (ἡ δεξιά) ПНЧ XIV, 127г; дадите другъ другу десна˫а. ѡ бозѣ сп҃сенѣмъ вашемъ житьи. (δεξιάς) ФСт XIV, 97г;

на десно
в роли нар. Направо, вправо:

не съкланѩ<и> сѩ ни на десно ни на шюѥ. да не заблѹдиші въ <п>ропасти мч҃ни˫а. Изб 1076, 58 об.; и възвращающюсѩ на десно идѩста на страны луки˫а. СбТр XII/XIII, 42 об.; Готфанинъ же, надесно ѹклонивъсѩ, по Готьскомѹ ѡбычаю прободе ѥго и с конѩ ѥго свергъ (δεξιόν) ГА XIIIXIV, 257а; глѩдаше на десно и на шюѥ ˫ако ловець хитръ. (δεξιά) СбЧуд XIV, 67а; пути тво˫а исправлѩи. не ѹклонисѩ ни на десно ни на лѣво. МПр XIV, 11; ни же на десно ни же на шюе. но цр҃ьскымь пѹтемь ш(е)ствовати. ПНЧ XIV, 203а; не ѹкланѩющесѩ ѿ заповѣди. ни на десно ни на лѣво. (δεξιᾷ) ФСт XIV, 191г; рашири мѣсто села своѥго и дворы тво˫а. ѹтвердисѩ на десно и на шюе. раскрилисѩ. рашири наслѣдь˫а тво˫а. ГБ XIV, 123в; в тѣ(х) ходите не ѹкланѩюще(с) ни на десно ни на шуѥе. и б҃ъ мир(а) да буде(т) с вами. (δεξιά) ЖВИ XIVXV, 125а; и раздѣли люди сво˫а. на ·г҃· начаткы ·р҃· мужь надесно полк(а) а ·р҃· нашюю. Пал 1406, 175г;

на деснѹ
в роли нар. Направо, вправо:

и прилѹчисѩ ·у҃· мѹжь ѿ иѥр(с)лма къ ѥрданѹ грѩдѹща. склонитисѩ на дѣсну и придоша в лаврѹ къ ѥѹфимию. Пр XIV (6), 166г;

на деснѹю
в роли нар. Направо, вправо:

и възьмъ кр(с)ть ѿ рачицѣ. прѣкрьстить имь на въсто(к) тришь(д). ѥдиною на срѣдѹ. и на лѣвѹю ѥдиною. || и на деснѹю ѥдиною. УСт XII/XIII, 262 об.263; распространи дѥломѣрь˫а сво˫а. ѥще распростри на десную и на шююю. (εἰς τὰ δεξιά) ГБ XIV, 123б;

о деснѹ
в роли нар. Справа, с правой стороны:

показываше ему. ѡ десну прв҃дны˫а в весельи пр(е)дъидуща въ раи. а ѡ шююю грѣшники идуща в муку. ЛЛ 1377, 36 об. (986); по гл҃ѣхъ же сихъ възнесесѩ на нб҃са. и седе одесну б҃а и о҃ц(а). ЧтБГ к. XI сп. XIV, 4а;

о деснѹю
в роли нар. Справа, с правой стороны:

не постави ѥго о деснɤю себе. да не поіштеть сѣдалиштѩ твоѥго. Изб 1076, 149; въшьдъшааго на небеса и съдѩщааго одеснѹю оц҃ѩ. и пакы грѩдѹщааго сѹдити живыимъ и мьртвыимъ. (ἐν δεξιᾷ) КЕ XII, 112б; и ѥгда прѣходита хытроначѩльника на обѣ сторонѣ. ѥдинъ о деснѹю. а дрѹ(г) о шююю. УСт XII/XIII, 266 об.; видѣхъ ѡнѹ женѹ сто˫ащю ѡ деснѹю ц(с)рѩ. ПрЛ XIII, 61б; и постави ˫а прѩмо цр҃кви, ѥдиного ѡдеснѹю и ѥдиного ѡшююю, и наре(ч) имена има ѡвомѹ исправлениѥ, ·в҃-мѹ же крѣпость. (ἐκ δεξιῶν) ГА XIIIXIV, 90г; аще хощеши ѡ десную съ пр҃вднми ста(т). то кр(с)тисѩ. ЛЛ 1377, 36 об. (986); сто˫аща ѡ деснѹю ѡлтарѩ кадилнаго. Пр XIV (6), ; и о первосѣданьи бесѣдують ему. хощевѣ рече да единъ о десную тебе сѩдеть. а другии о шююю. (ἐκ δεξιῶν) ПНЧ XIV, 159б; и наслѣди(м) цр(с)тво нб(с)ное. ˫ако онъ о десную оц҃а сѣдѣнье. ГБ XIV, 28г; по суху сквоз(ѣ) чермноѥ море проведъ. раздѣлшемсѩ водамъ. и стѣна ѡ десн(ɤ)ю и стѣна ѡ шую бывшимъ. (ἐκ δεξιῶν) ЖВИ XIV–XV, 28в;

десно ли шюѥчто-л., то или другое:

Ибо ѹставлении пости… образи нѣции сѹть. правовѣрьны˫а непорочьны˫а вѣры. и ˫ако же во ѹ(с)тавеныхъ постѣхъ. нѣ(с) десно ли шюѥ спѹстити. ПНЧ XIV, 195в.

2. Правый, справедливый, правильный, истинный, праведный:

и како же въ всемь братии бѹдеть десныи. (δεξιός) ЖФСт XII, 164 об.; и сподоби мѩ десныхъ ѡвьць паствины ѡкр(с)тъ селищь ст҃ыхъ СбЯр XIII, 100; како блг(с)влѩетсѩ добры(х) свѣтъ. деснаго ихъ свѣта. (δεξιούς) ФСт XIV, 149б; Въскр(с)нь˫а дн҃ь. и зачало десное. и просвѣтимсѩ празднова(н)емь. (δεξιά) ГБ XIV, 48а; и свершеноѥ заколеньѥ приводѩ себе б҃ви. всѣ(х) людии ѡчищенье. начало страдань˫а деснаго. (δεξιόν) Там же, 133а; а мы въскѹю не промыслимъ деснаго закона бж҃и˫а || възискати (ἐπιδεξίων) Пч к. XIV, 5454 об.;

в роли с. Праведник:

си суть игумена мудрѣише и разумнѣише. и десныхъ деснѣише текуще. и б҃у множицею любовници. и друзи. а не своѥпользници. (τοῦ δεξιοῦ) ФСт XIV, 26а;

десна˫а средн. мн. в роли с. То, что истинно, праведно:

посълавъ ѥмѹ. иконѹ б҃и˫а мт҃ре… тѹ бо ре(ч) дьрьжѩ и самъ бѹдеши десна˫а твор˫а въ всѣмъ. (δεξιῶς) ЖФСт XII, 140 об.; строптиваго възвратиши и исправиши. и привлѣчеши ѥго ѿ шюихъ на десна(ѩ). (ἐπὶ τὰ δεξιά) ПНЧ 1296, 26; Въпроси свѣсти могѹща жити. десныхъ ради (διὰ τῶν δεξιῶν) Там же, 41 об.; тѣм же вѣруѥмъ ˫ако б҃ъ строить всѩ наша. и житье. болесть и сдравье. б҃атьство и нищету. десными же и шюими. ГБ XIV, 106б;

отъ десныхъпод видом истинного, праведного:

и строптива(г) зми˫а козни поразумѣвъ ˫ако ѿ десны(х) сѣть ѹготова ногама его. преклонити бж(с)твеную дш҃у ѹхищрѩ˫а. и пакость створити… вл(д)чнее пре(д) ѡчима положи повелѣнье. (ἐκ τῶν δεξιῶν) ЖВИ XIV–XV, 94г;

|| достойный праведника:

и ѿшедшю десное погребенье. ризы свѣтлѣе. злата ч(с)тнѣе. гроба велелѣпѣе. (δεξιόν) ГБ XIV, 31а; и конець ѿ б҃а при˫а десныи и оного вѣрѣ подобенъ. (δεξιὀν) Там же, 166г.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "десныи" в других словарях:

  • напряженъ — Напряжен напряженъ, а, о натянутый, тугой (1): А мои ти Куряни свѣдоми къмети: подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяны, конець копія въскръмлени, пути имь вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, сабли изъострени. 8.… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • десница — (правая рука). Заимств. из ст. сл. яз. Суф. производное от десныи «правый» …   Этимологический словарь русского языка

  • деснѣи — (1*) сравн. степ. к десныи во 2 знач.: си суть игумена мудрѣише и разумнѣише. и десныхъ деснѣише текуще. и б҃у множицею любовници. и друзи. а не своѥпользници. (δεξιώτερον) ФСт XIV, 26а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • мъногооутѣшивъ — (1*) пр. Много наставляющий, увещевающий: и како же въ всемь братии бѹдеть десныи. и многоѹтѣшивъ. прашаѥть абиѥ и о нихъ же въпрашати емɤ большеѥ бѣ тъщаниѥ. (πολλὰ παραινέσας) ЖФСт XII, 164 об …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • обладати — ОБЛАДА|ТИ (165), Ю, ѤТЬ гл. 1. Владеть чемл., иметь своей собственностью: дрѹзии же холди˫аны себѣ г҃лють. ини же сквьрньникы себѣ нарицѧють. си варъвельмъ и верьмъ обладають. (ἄρχουσι) КЕ XII, 253б; по пострижении же всѣмь имениемь его да… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»